Warenkorb
0€ 0

Kurzbeschreibung

am ofong do woa des woadd & des homs brauchdd zan lern & se hom midanonda gredd & donn homs aufoamoi auflcead zan midanonda ren & ma hod seiddhea nix mea kead vo eana koa schdeamswöaddl

wonnsd mundoadd schrei bsdd wonnsd mundoadd schreibsdd, donn schreib, wiass friaa zinfdde woa am lond. wia de deasbon aufdnochd beinond-xessn hand. an windda ada schdum drin, um dofhbeng umi, & an summa drausdd auf da sunnbeng. wiass xunga und gschbuid hom & wiassase guad unddahoin hom & das nu vui mera zaumhoin quen is. dass koane diskodeggn brauchd hom, & das nu mera zuchdd & oadnung keaschd hod wia heid. schreib owa ned, das de beiren oiwei hoamle gwoad hod, wia de graousdian schwonga quen is, weisses genau quisdd hod, das ned da middagnechdd, sondan da baua, ia mou, mid ia wos kobd hod. schreib owa ned, dass um viare oda fünfe aufschde hom miassn, und das a gnechdd a joa oawaddn hod miassn, das äse a radi kaufn hod kinnd. schreib owa ned, dass zan essn ofd grod a weng a schleida-mile gern hod, & das eana vo da kuchl aussa, wo dhausleid gessn hom, da dufd vo a frischn bradi um dnosn umizong is. sowos deafsd ned schreim, wei wonnsd so wos schreibsdd, donn wiad nia a guada mundoadddichdda aus dia.

wonn i dialeggdschreib donn brauch i koa schoafs es & koa schdums ha koa longs i & koa hoadds t do hand ma de hoaddn & de woachn be de ef & de voglvau oillemidanond oading do muas i grod a weng in mi säim einelosn